Bolig på din tomt

Som Systemhus-forhandler har vi et bredt utvalg av boliger dere kan velge blant. Vi kan hjelpe deg å finne et hus som passer deres behov og tilpasse dette huset til tomten. Vi kan også hjelpe til med deling og seksjonering av tomt,  byggesøknad og rådgivning for å nevne noe. Dette er byggeprosessen hos oss fra start til mål.

Ny bolig på egen tomt

Befaring og tilbud.

Når kunder tar kontakt med oss starter vi ofte med en befaring på tomten. Kanskje har man funnet et hus man ønsker seg og lurer på om dette kan passe på tomten, eller kanskje er man usikker på hustype og ønsker løsningsforslag. 

På tomtebefaringen ser vi i felleskap på mulig plassering av et fremtidig hus med høyder og avstander, hvilke føringer som ligger i reguleringsbestemmelsene og hvordan man kan få god utnyttelse av utearealet blant annet.  

Basert på det man kommer frem til på tomtebefaringen lager vi så et tegningsforslag og gir et bindende pristilbud på bygging av hus på tomta. 

Kontrakt

Når man er blitt enige om hustype, tilpasninger og pris utarbeides kontrakt som befester det man er blitt enige om. Kontrakten er et juridisk bindende dokument som ivaretar interessene både til kjøper og selger og gir begge parter trygghet i den videre prosessen. Garantistillelse, byggetid og pris er blant tingene som avtales i kontrakten. 

Kontraktene er standariserte dokumenter som forholder seg til bestemmelsene i  bustadoppføringslova. 

Byggesøknad

Østenfjeldske Bygg & Entreprenør har sentral godkjenning og kan være ansvarlig søker i byggesaker i tillegg til å ha overordnet ansvar for prosjektering og utførelse.

Østenfjeldske Bygg & Entreprenør AS satte opp mange boliger i Bråtengrenda i Ytre EnebakkMed byggesøknaden forteller vi kommunen hva vi ønsker å bygge og hvem som skal ha ansvar for de ulike fagområdene i prosjektet. Utarbeiding av søknaden kan være en tidkrevende prosess og man må utarbeide og hente inn en del informasjon og dokumentasjon. Hvor lang tid dette tar avhenger litt av hva som skal bygges, i hvilken kommune og i hvilket område, om man er avhengig av dispensasjoner osv. Saksbehandlingstiden i kommunene varierer også noe.

Oppstartsmøte

I oppstartsmøtet gjennomgår vi hele byggeprosessen vi nå skal gå inn i. Det omfatter avtalt leveranseomfang, utførelse, kontroll og fremdrift frem mot overtakelse. Eventuelle uavklarte ting avklares, og bygget "låses" for produksjon. Etter dette møtet vil det normalt være mer utfordrende å gjøre endringer i leveranse og utførelse.

Byggeperiode 

Byggeperioden deles opp i milepæler og vi foretar kontroller underveis etter oppsatt sjekkliste. Man får faktura på avtalt beløp etter hver milepæl. Det vil være anledning til å utføre egeninnsats underveis hvis man ønsker dette og har nødvendige kvalifikasjoner. Hvis man skal utføre egeninnsats blir det avsatt tid til dette i fremdriftsplanen og man blir varslet i god tid slik at man kan gjøre nødvendige forberedelser. Vi har som bedrift fokus på HMS, og ønsker at de som kommer på våre byggeplasser skal være trygge. Som et ledd i dette har vi behov for å ha kontroll på hvem som er på byggeplassen til enhver tid og ønsker at befaringer og andre besøk avtales i forkant. 

Vi legger stor vekt på Rent Bygg-prosessen som skal ivareta fuktsikring, avfallshåndtering og støvsuging av boligen etter egne prosedyrer. Dette for å unngå innbygging av fukt og støv i konstruksjonen. 

Vi bruker et moderne foretakssystem, der alt av sjekklister, HMS-arbeid og dokumentasjon gjøres digitalt. Dette er tidsbesparende og ryddig og gjør at vi kan konsentrere oss om produksjonen.

Ferdigattest, overlevering og Ettårsbefaring

Vi foretar ferdigbefaring med sluttkontroll når bygget er klar for overtakelse og søker  ferdigattest når alt er klart. FDV-dokumentasjon for boligen legges direkte inn på boligmappa.no slik at denne følger boligen ved eventuelt videresalg. 

Når det er gått et år kaller vi inn til ettårsbefaring hvor vi gjennomgår boligen med tanke på om det har oppstått feil eller andre ting som må justeres. For feil og mangler som påberopes etter overtakelse, stilles en sikkerhet på 5 prosent i 5 år.